เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาได้ถูกต้องครบถ้วนตามกติกาที่แจ้งในหน้าโพสต์กิจกรรมทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/thefirstultimate เท่านั้น

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมก่อการทุจริตด้วย การใช้ Facebook หลายๆ ชื่อบัญชี เพื่อเพิ่มสิทธิ์ในการรับของรางวัลทางใดก็ทางหนึ่ง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เมื่อบริษัท ฯ ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับรางวัลที่ถูกต้องแล้ว ตัวแทนบริษัท ฯ จะดำเนินการติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล กรณีผู้ได้รับรางวัลให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของบริษัทฯ หรือมีการสละสิทธิ์ บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับรายชื่อผู้รับรางวัลสำรองในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับรางวัล

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ บริษัทฯ นำข้อความ รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมไปใช้ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด

5. บริษัท ฯ จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงข้อมูลช่วงเวลาในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติการรับของรางวัล เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ชนะรางวัลในการรับของรางวัล และเพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้นานเพียงเท่าที่จำเป็น ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท https://www.krungthai-axa.co.th/th/Privacy-Policy

6. ขอสงวนสิทธิ์พนักงาน, บริษัทตัวแทนโฆษณา, ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

7. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัท ฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้รับรางวัลโชคดีสามารถติดต่อบริษัทที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง บริษัทฯ ได้มอบสิทธิ์ แก่ บจก. พรีเมี่ยมลอฟท์ ในการดำเนินการประสานงาน หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อผู้ประสานงาน คุณปรัชญา ยศถามี โทร 095-646-5661 ได้ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรืออีเมล [email protected]